ഈ സാറു പറയുന്നത് കേൾക്കു വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമാകും;

0
1432

ഞാനുൾപ്പെടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടി ഈ സാറു പറയുന്നത് കേൾക്കു ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമാകും,ഞാനുൾപ്പെടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടി ഈ സാറു പറയുന്നത് കേൾക്കു ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമാകുംഞാനുൾപ്പെടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടി ഈ സാറു പറയുന്നത് കേൾക്കു ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമാകും

ഞാനുൾപ്പെടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടി ഈ സാറു പറയുന്നത് കേൾക്കു ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമാകും,ഞാനുൾപ്പെടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടി ഈ സാറു പറയുന്നത് കേൾക്കു ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമാകുംഞാനുൾപ്പെടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടി ഈ സാറു പറയുന്നത് കേൾക്കു ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമാകും

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here