വീട്ടിൽ തന്നെ കാലം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയാലോ അതും ഒന്നൊന്നര രുചിയിൽ

0
735

Ingredients : Chicken-1 kg Basmati rice-2 kg Onion- 3 nos Tomato-2 nos Coriander leaves-small amount Green chilli-3 nos Ginger-1 nos Garlic-5 to 6 nos Lemon juice-1/2 tbsp
Turmeric powder-1 tbsp Red chilli powder-11/2 tbsp Garam masala- 1 tbsp Raisins -250 grms Cashewnut-250 grm Bay leaves -1 nos Cardamom-2 Cinnamon -1 nos Cloves-3 nos Salt – to taste Oil-4 tbsp Ghee- 2 tbsp

Method
First we cut and clean the chicken and keep a side. Then we grind green chilli, ginger ,garlic into fine paste and keep aside. Take a large bowl add chicken pieces, salt ,garam masala, turmeric powder, lemon juice and 2 or 3 tsp of grinded paste of green chilli mix paste and mix it well and
marinated for 10 to 12 minutes.Then we wash and clean the basmati rice and soak for 5 to 10 minutes Heat ghee in a pan and add raisins and fry it well and set a side Then we add cashew nut and saute well till the colour changes into light brown. Again we fry chopped onion and set aside ow we heat oil in a heavy bottam pan add chopped onion and salt saute well Then we add crushed greenchilli and ginger garlic paste mix it well

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here