ഒരു തവണ ചായ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കു ഒന്നൊന്നര മസാല ചായ

0
2812

INGREDIENTS

 • ginger-1 inch size
 • cloves – 4
 • mint leaves – 10
 • water – half glass
 • milk – 1 and half glass
 • cardamom powder – quarter tsp
 • cinnamon powder – quarter tsp
 • nutmeg powder – quarter tsp
 • tea powder – 2 tsp
 • sugar – 2 to 2.5 tsp

METHOD 

 • Firstly,crush ginger,cloves and mint leaves together in a mortar and make a slightly coarse paste.
 • Next,keep half glass of water for boiling in a sauce pot.Add crushed ingredients to the boiling water and boil on low flame.
 • Further add cardamom powder,cinnamon powder,nutmeg powder each of quarter tsp measurement.Also add 2 tsp of tea powder and stir well.
 • Boil on low flame.
 • Next add 1 and half glass of milk and stir again.
 • Boil on low flame until flavors are well combined.
 • Add 2 to 2.5 tsp of sugar now to the boiling tea.Alternately,sugar can be added just before serving the tea according to personal sweet preference.
 • Filter the tea and serve hot.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here